coaching studia

W niektórych sytuacjach życiowych studiowanie w tradycyjnym trybie, czyli chodzenie na wszystkie obowiązkowe zajęcia oraz zdawanie egzaminów w ustalonym odgórnie terminie, staje się niemożliwe.

Do takich sytuacji należy studiowanie dwóch kierunków na raz, urodzenie i opieka nad dzieckiem, przewlekła choroba, wyjazd za granicę. W takim wypadku, możemy ubiegać się o przyznanie nam indywidualnej organizacji studiów.

Prawo do IOS przyznaje studentowi dziekan wydziału na podstawie przedstawionego mu harmonogramu kształcenia, zaproponowanego przez studenta albo studentkę. Osoba posiadająca indywidualną organizację studiów ma prawo nie tylko do opuszczenia połowy godzin obowiązkowych zajęć, ale także do ustalenia terminu egzaminu osobiście z wykładowcą.

Ponadto, może ubiegać się o indywidualne sposoby zaliczenia ćwiczeń, np. przez napisanie pracy rocznej czy też semestralnej. Indywidualna organizacja studiów jest dobrym rozwiązaniem dla studentów, którzy chcą uzyskać dyplom z dwóch kierunków studiów w trybie stacjonarnym.

Pozwoli im ona na ustalenie takiego planu zajęć, w którym zajęcia nie będą się pokrywały. W wielu wypadkach tacy studenci ustalają z wykładowcami, że będą np. obecni na co drugich zajęciach, na co pozwala regulamin indywidualnej organizacji studiów. W przypadku zajęć kolidujących ze sobą jest to bardzo korzystne.